Algemene Voorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

1 Algemeen

1)    Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes, verkopen en leveringen en staan vermeld in onze prijslijsten, brochures en/of onze website. Door te bestellen verklaart de koper kennis te hebben genomen van deze omschreven Algemene Voorwaarden en daarmee akkoord te gaan. Zij gelden zowel voor onze eerste levering als voor elke daarop volgende levering, zonder dat deze op elk document dienen te worden afgedrukt.

2a)  Waar in deze tekst de term “MIC” wordt gebruikt, dient “Multi Industriële Cleaning” te worden gelezen.

2b)  Waar in deze tekst de term “schriftelijk” wordt gebruikt, dient “schriftelijk of per email” te worden gelezen.

3)    Verwijzen partijen naar verschillende voorwaarden met uitsluiting van de andere, dan zijn altijd onze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij door MIC Products B.V. uitdrukkelijk en schriftelijk afstand wordt gedaan van de toepasselijkheid daarvan.

4)    Onze Algemene Voorwaarden kunnen steeds worden opgevraagd en zullen op verzoek gratis worden toegezonden. Bovendien zijn deze altijd op onze website in te zien.

2 Offertes

1)   Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle offertes en aanbiedingen hebben een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van de aanbieding of offerte, tenzij anders is overeengekomen.

3 Opdrachten

1)    Opdrachten of bestellingen, op welke wijze dan ook gegeven, zijn voor de koper bindend. Zij zijn voor ons niet bindend, tenzij MIC Products B.V. deze opdrachten of bestellingen schriftelijk heeft bevestigd.

4 Prijzen

1)     Tenzij in de offerte of aanbieding anders is vermeld, gelden alleen de prijzen uit onze prijslijst af fabriek excl. verzend- en vrachtkosten en eventuele kosten van verzekering, zonder korting.

2)     MIC Products B.V. is gerechtigd om alle, na het sluiten van een overeenkomst, sterk gestegen kosten van grondstoffen, personeelslasten en vrachttarieven door te berekenen.

3)     Ingeval van prijsverhogingen bedoeld in lid 2, is de koper gerechtigd om binnen 7 dagen na schriftelijke mededeling daarvan de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

5 Levering

1)     Leveringen van de goederen geschieden door ons zelf of door een door ons aangewezen transporteur. Kosten van het transport en transportverzekering zijn voor rekening van de koper.

2)     Leveringen geschieden slechts franco, indien deze in één leverantie worden gedaan, waarvan de aankoop exclusief BTW meer dan € 450,00  bedraagt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

6 Betaling

1)    Betaling dient te geschieden uiterlijk 14 dagen na factuurdatum.

2)    De koper is door het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. Wanneer er een factuur 14 dagen na de factuurdatum nog geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven, is de koper verplicht vanaf dat tijdstip tot volledige voldoening de wettelijke rente te betalen over het nog onbetaalde verschuldigde factuurbedrag.

3)    Bij buitengerechtelijke invordering is de wederpartij, naast de vordering  en de wettelijke rente, de daaraan verbonden buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke kosten volgens de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 40,00 exclusief BTW bedragen.

7 Leveringstermijn

1)    De leveringstermijn vangt aan op de dag, waarop de order door ons schriftelijk is bevestigd en alle door ons nog verlangende gegevens in ons bezit zijn. De leveringstermijn is 14 dagen indien wij alle goederen op voorraad hebben, anders geldt een redelijk termijn.

8 Overmacht

1)    Van overmacht is sprake, indien de levering van goederen niet, dan wel niet tijdig mogelijk is, door omstandigheden onafhankelijk van onze wil en invloedssfeer. Indien er sprake is van overmacht, zullen wij de koper daar schriftelijk van in kennis stellen.

2)    Ingeval van overmacht zijn wij gerechtigd om zonder rechtelijke tussenkomst de opdracht of uitvoering van de overeenkomst te doen opschorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat wij tot enige schadevergoeding zijn gehouden, één en ander door schriftelijke aanzegging door de koper.

3)   Wij zijn slechts schadeplichtig als de overmacht jegens koper te wijten is door grove schuld aan onze zijde. Het schadebedrag zal echter nimmer hoger zijn dan het bedrag van de overeengekomen levering.

9 Klachten/Reclamaties

1)   Klachten en/of reclamaties zijn slechts ontvankelijk, indien zij door de koper binnen 3 dagen na ontvangst van de goederen worden gemaakt. Klachten en/of reclamaties dienen altijd schriftelijk te worden ingediend.

10 Risico-overgang

1)   De goederen zijn vanaf het moment dat zij ons magazijn hebben verlaten voor risico van de koper.

11 Eigendomsvoorbehoud

1)   De geleverde goederen blijven in eigendom, c.q. worden, voor zover nodig, aan ons in eigendom tot zekerheid overgedragen, totdat zij door koper geheel zijn betaald, met inbegrip van alle verschuldigde rente en kosten.

2)   Het is de koper voorts niet toegestaan om voor betaling de goederen te vervreemden, c.q. te verpanden of in eigendom tot zekerheid over te dragen. De koper dient de goederen gescheiden op te slaan totdat betaling daarvan is geschied. De kosten daarvan zijn voor rekening van de koper.

12 Garantie en aansprakelijkheid

1)   MIC Products B.V. garandeert dat al haar producten aan alle wettelijke eisen voldoen. Indien toch een product niet aan die gestelde eisen voldoet, zal de garantie zich beperken tot vervanging van dat product.

2)   MIC Products B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, welke door een verkeerd of ondeskundig gebruik is veroorzaakt, van de door haar geleverde producten en/of goederen.

13 Ontbinding

1)    Wij behouden ons het recht voor, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, indien de koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke hem door de overeenkomst is opgelegd, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

14 Toepasselijk recht

1)    Op al onze offertes, aanbiedingen en overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.

15 Geschillen

1)    Geschillen tussen MIC Products B.V. en de koper zullen ten alle tijden aan de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank Zeeland/West Brabant te Middelburg worden voorgelegd, onverminderd ons recht om de koper te dagvaarden voor de rechtbank van het bevoegde gerechtelijke arrondissement van zijn woon-, verblijf- of vestigingsplaats.